Voorwaarden

0476/ 26 48 76

Via-Mario zal steeds alles in het werk stellen om U tijdig op uw plaats van bestemming te brengen.(van etentjes tot congressen...) Via-Mario kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien dit door omstandigheden ( wegenwerken, ongeval, weersomstandigheden, overmacht,… ) niet haalbaar is.

 

Het is niet toegestaan om in de wagen te eten en te drinken

Het is niet toegestaan om in de wagen te roken.

 

Het dragen van een gordel is wettelijk verplicht. Een boete bij het niet dragen zal verhaald worden op de reiziger.

 

Kosten als gevolg van schade of bevuiling aangebracht door de klant, vrijwillig of onvrijwillig, zullen integraal aangerekend worden. Bij het bevuilen of beschadigen van de wagen, in welke zin dan ook, zal er een forfaitaire kost van € 200,- aangerekend worden. Deze kost dient onmiddellijk aan de chauffeur betaald te worden. De eventuele bijkomende reinigingskosten van een gespecialiseerde firma of de eventuele reparatiekosten worden U achteraf via factuur verstuurd. Alsook de kosten dat het voertuig tijdelijk niet beschikbaar zou zijn.

 

Alle prijzen zijn exclusief wegentol ( péage/maut ), rekeningrijden, extra parking en andere onvoorziene kosten.

 

Betalen. U dient contant aan de chauffeur te betalen. U kan steeds een betalingsbewijs vragen aan de chauffeur. Dit wordt U kostenloos overhandigd. Indien U toch een factuur wenst, zal hiervoor een toeslag van € 2,5,- aangerekend worden.( niet voor BTW-plichtige) Tevens dient U bij de reservatie de nodige gegevens ( firmanaam, adres, BTW-nr ) mede te delen. Facturen zijn betaalbaar binnen de 10 dagen na factuurdatum.

 

Klachten aangaande facturen dienen te geschieden per aangetekend schrijven, en dit binnen 7 werkdagen, na factuurdatum.

 

Specifieke afspraken met betrekking tot luchthavenvervoer:

 

Het verschuldigd bedrag is contant te betalen aan de chauffeur, bij vertrek, tenzij de rit gefactureerd dient te worden. Facturen zijn betaalbaar binnen de 10 dagen, na factuurdatum.

 

Als we U thuis ophalen, wordt er verwacht dat U 15 minuten voor de afgesproken tijd klaar staat.

 

Gelieve steeds de vluchtgegevens ( vluchtnr., vertrekuur, aankomstuur ) door te geven. Bij wijzigingen ( vertraging, het missen van uw retourvlucht, uurwijzigingen, enz. ) dient U mij onmiddellijk te verwittigen per email of telefoon. Bij het niet verwittigen, wordt de volledige ritprijs aangerekend/gefactureerd. Alsook kan ik U dan niet garanderen dat ik beschikbaar ben om te voldoen aan uw nieuw, gewijzigd reisschema.

 

Bij de ophaalservice is een mobiel nummer verplicht. Van zodra het vliegtuig geland is, of als U langer op uw bagage moet wachten, verzoeken wij U contact met me op te nemen op het gsm-nr . 0032 476 26 48 76. Ik sta U in de aankomsthal op te wachten.

 

POLITIEREGLEMENT

 

Het Vlaams decreet van 20/04/2001 en het besluit van de Vlaamse regering van 18/07/2003 regelen de wetgeving waaraan de taxibedrijven en hun chauffeurs moeten voldoen :

 

Een aantal bepalingen zijn belangrijk om weten, voor U als klant :

 

Politiereglement voor de reizigers :

 

Het is verboden :

 

* Te roken in het voertuig

 

* In het voertuig te stappen als het reglementair aantal plaatsen bezet is

 

* Zonder toestemming van de chauffeur in te stappen met honden of andere dieren uitgezonderd met geleidehonden voor blinden;

 

* Gevaarlijke voorwerpen of collies die, wegens hun omvang, aard of geur kunnen kwetsen, bevuilen, hinderen of ongemak veroorzaken, in het voertuig te plaatsen;

 

* In te stappen in staat van klaarblijkelijke onzindelijkheid of aangetast door een besmettelijke ziekte;

 

* Zich uit het voertuig te buigen of de deuren te openen tijdens het rijden;

 

* Het voertuig te bevuilen of te beschadigen;

 

* Om het even welk voorwerp uit het voertuig te werpen.

 

De veiligheid van de taxichauffeur is zeer belangrijk, en ook de wetgever heeft de chauffeur een aantal mogelijkheden gegeven die, mits correct toegepast, drama’s kunnen voorkomen.

 

Volgens Art. 38 ( BVR 18/07/2003 )

 

De chauffeur mag :

 

* Weigeren iemand op te nemen, die wenst over een lange afstand of naar een schaars bewoonde plaats te worden gebracht, tenzij zijn/haar identiteit kan worden vastgesteld, zo nodig door tussenkomst van de plaatselijke politie.

 

* Een provisie eisen voor verre ritten.

 

* Klanten weigeren, die de openbare orde verstoren, de veiligheid in gevaar brengen, de goede zeden in het gedrang brengen en die het taxivoertuig niet respecteren. Weigeren een persoon op te nemen die in staat van dronkenschap verkeert.

 

* De chauffeur moet niet de kortste, maar wel de snelste weg nemen, tenzij de klant er anders over beslist. Behalve op andersluidend verzoek van de klant moet de chauffeur deze langs de snelste weg naar zijn bestemming brengen.

 

Voor een volledige taxiwetgeving verwijs ik U graag naar www.aptu.be.

 

Via-Mario behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen door het publiceren van een nieuwe versie.

 

 

Bel ons:0476/26 48 76

Copyright @ All Rights Reserved